Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Trang chủTin tứcChuyển đổi sốMột số nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số

Một số nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số

a) Chuyển đổi nhận thức: 

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Gắn các mục tiêu, nhiệm  vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

– Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

– UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn tối thiểu một xã, phường, thị trấn để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân; bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

b) Xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý

– Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; đặc biệt là cơ chế chính sách về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh d oanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng.

– Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số trên địa bàn tỉnh.

– Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tạo hành lang pháp lý bảo vệ người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

– Xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về khai thác, sử dụng dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh mạng và định danh số trong tỉnh.

c) Phát triển hạ tầng số

– Các doanh nghiệp viễn thông tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; ưu tiên triển khai tại các cụm, khu công nghiệp, công sở, trường học, bệnh viện,… Đồng thời, triển khai hạ tầng mạng di động 5G và các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh

trên địa bàn tỉnh.

– Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị,… để chuyển đổi thành một  bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số. Đảm hiệu quả, phát triển theo hướng xây dựng hạ tầng dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp.

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi từ giao thức IPv4 sang giao thức thế hệ mới IPv6 cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, Internet trên địa bàn tỉnh.

– Hoàn thiện mô hình Trung tâm dữ liệu và Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh bảo đảm thực hiện vai trò cung cấp hạ tầng dữ liệu cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

d) Phát triển nền tảng số

– Triển khai nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác một cá ch dễ dàng, đơn

giản, tiện lợi. Đồng thời, nghiên cứu triển khai các nền tảng số có khả năng dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến, nội dung số, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, đô thị, ngân hàng

số.

– Tiếp tục triển khai tích hợp với các hệ thống thanh toán điện tử; đồngthời, cho phép các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile Money), giúp người dân thanh

toán linh hoạt những sản phẩm dịch vụ tài chính, thanh toán tiền trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, an sinh xã hội,… với giá trị nhỏ .

e) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

– Xây dựng và triển khai Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng(SOC) nhằm kịp thời cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục triển khai các giải pháp về phòng, chống mã độc tập trung; rà soát đề xuất đánh giá các hệ thống thông tin; tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

– Tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn an ninh mạng để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường thông tin

tuyên truyền trên báo, đài, các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội… hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng, môi trường số.

– Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ “phi truyền thống” từ không gian mạng, các tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an

ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hoạt động trên môi trường số. 

– Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên không gian mạng.

f) Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong

môi trường số

– Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước để nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm trong đó định h ướng, ưu tiên đưa các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ mới, kết nối chuỗi trí thức từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại vào Kế hoạch. Các ngành, địa phương chủ động hợp tác trong việc tham gia quản lý các tài nguyên chung trong môi trường số và trên không gian mạng.

– Lựa chọn ưu tiên nghiên cứu làm chủ và ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR). Ưu đãi, hỗ trợ mạnh các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và khuyến khích các doanh nghiệp truyền thống đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ này vào hoạt động sản xuất, thương mại.

Bài liên quan
spot_img

Tin xem nhiều

Bình luận mới

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img