TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I. LÊ NIN (22/4/1870 - 22/4/2020)

In

Một số Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Chào mừng 150 năm Ngày sinh của V.I. Lê nin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới !

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

- Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!

Xem chi tiết tài liệu tại: Đề cương tuyên truyền


Newer news items:
Older news items: