Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn

In

 Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn - Tải về


Newer news items:
Older news items: