Hội thi Olympic Mác - Lênin

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

1. Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý? 

a. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tương đối. 

b. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tuyệt đối 

c. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tương đối vừa 

có tính chất tuyệt đối.  

Đáp án: c          

2. Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?

a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Đáp án: c

3. Nguyên nhân sâu xa của Cách mạng xã hội?

a. Mâu thuẫn về quan điểm giữa những lực lượng chính trị khác nhau trong xã hội.

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp cách mạng và phản cách mạng.

c. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

d. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Đáp án: d

4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam là?

a. Đảng cộng sản Việt Nam Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

b. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

c. Các tổ chức của Đảng và Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

d. Tất cả các đáp án trên.

Đáp án: d

5. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câu nói nổi tiếng trên của ai?

a. Phan Đình Giót.

b. Lý Tự Trọng.

c. Võ Thị Sáu.

d. Nguyễn Văn Trỗi.

Đáp án: d

 

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 5 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý?

          a. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tương đối. 

          b. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tuyệt đối 

          c. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tương đối vừa có tính chất tuyệt đối.  

          Câu 2. Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?

          a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

          b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

          c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

          d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

          Câu 3. Nguyên nhân sâu xa của Cách mạng xã hội?

          a. Mâu thuẫn về quan điểm giữa những lực lượng chính trị khác nhau trong xã hội.

          b. Mâu thuẫn giữa giai cấp cách mạng và phản cách mạng.

          c. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

          d. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

          Câu 4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam là?

          a. Đảng cộng sản Việt Nam Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

          b. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

          c. Các tổ chức của Đảng và Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

          d. Tất cả các đáp án trên.

          Câu 5. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câu nói nổi tiếng trên của ai?

          a. Phan Đình Giót.

          b. Lý Tự Trọng.

          c. Võ Thị Sáu.

          d. Nguyễn Văn Trỗi.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

 Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

1: Đối tượng nghiên cứu của triết học là: 

a.  Những quy luật của thế giới khách quan 

b.  Những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy 

c.  Những  vấn  đề  chung  nhất  của  tự  nhiên,  xã  hội,  con  người;  quan  hệ 

của con người nói chung, tư duy của con người nói riêng với thế giới 
xung quanh. 

d.  Những vấn đề của xã hội, tự nhiên. 

 Đáp án: c 

2. Cơ sở lý luận nền tảng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là: 

a.  Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của triết học Mác-Lênin  

b.  Phép biện chứng duy vật  

c.  Học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội 

d.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Đáp án: c. 

3. Quyền hạn của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định như thế nào trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

b. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

c. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn.

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: d

4. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã sống và làm việc từ năm 1947- 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân pháp?

a. An toàn khu (ATK) thuộc xã Phú Đình, huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên

b. Bản Dõn thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

c. Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

d. Chiến Khu Vần, Tỉnh Yên Bái

Đáp án: a

5: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

a.  Hội nghị họp tháng 10-1930

b.  Hội nghị họp tháng 11-1939

c.  Hội nghị họp tháng 11-1940

d.  Hội nghị họp tháng 5-1941

Đáp án: d

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 4 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của triết học là: 

          a.  Những quy luật của thế giới khách quan 

          b.  Những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy 

          c.  Những  vấn  đề  chung  nhất  của  tự  nhiên,  xã  hội,  con  người;  quan  hệ  của con người nói chung, tư duy của con người nói riêng với thế giới xung quanh.

          d.  Những vấn đề của xã hội, tự nhiên. 

          Câu 2.  Cơ sở lý luận nền tảng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là:

          a.  Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của triết học Mác-Lênin  

          b.  Phép biện chứng duy vật  

          c.  Học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội 

          d.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

          Câu 3. Quyền hạn của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định như thế nào trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

b. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

c. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn.

d. Cả 3 đáp án trên

          Câu 4. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã sống và làm việc từ năm 1947- 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân pháp?

a. An toàn khu (ATK) thuộc xã Phú Đình, huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên

b. Bản Dõn thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

c. Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

d. Chiến Khu Vần, Tỉnh Yên Bái

Câu 5: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

a.  Hội nghị họp tháng 10-1930

b.  Hội nghị họp tháng 11-1939

c.  Hội nghị họp tháng 11-1940

d.  Hội nghị họp tháng 5-1941

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? 

a. Nhận thức cảm tính gắn liền với thực tiễn 

b. Nhận thức cảm tính chưa phân biệt được cái bản chất với cái không bản chất 

c. Nhận thức cảm tính phản ánh sai sự vật    

d. Nhận thức cảm tính chưa phản ánh đầy đủ và sâu sắc sự vật.  

Đáp án: c

2: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng?

a. Hội nghị họp tháng 10-1930

b. Hội nghị họp tháng 11-1939

c. Hội nghị họp tháng 11-1940

d. Hội nghị họp tháng 5-1941

Đáp án: b

3: Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội: 

a.  Quan hệ chính trị 

b.  Quan hệ lợi ích 

c.  Quan hệ pháp quyền 

d.  Quan hệ đạo đức 

 Đáp án: b.

4. Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được hiểu như thế nào?

a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

b.Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.

c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: d

5. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM ,xét về thực chất là:

a. Đánh đổ ách áp bức,thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc.

b. Giành độc lập dân tộc ,hình thành nhà nước dân tộc độc lập.

c. Đánh đổ ách áp bức thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với phát triển của xu thế thời đại.

d. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: c

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 3 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

          a. Nhận thức cảm tính gắn liền với thực tiễn 

          b. Nhận thức cảm tính chưa phân biệt được cái bản chất với cái không bản chất

          c. Nhận thức cảm tính phản ánh sai sự vật    

          d. Nhận thức cảm tính chưa phản ánh đầy đủ và sâu sắc sự vật.  

Câu 2: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng?

a. Hội nghị họp tháng 10-1930

b. Hội nghị họp tháng 11-1939

c. Hội nghị họp tháng 11-1940

d. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 3: Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội: 

          a.  Quan hệ chính trị 

          b.  Quan hệ lợi ích 

          c.  Quan hệ pháp quyền 

          d.  Quan hệ đạo đức 

Câu 4. Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được hiểu như thế nào?

a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

b.Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.

c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

d. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng HCM ,xét về thực chất là:

a. Đánh đổ ách áp bức,thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc.

b. Giành độc lập dân tộc ,hình thành nhà nước dân tộc độc lập.

c. Đánh đổ ách áp bức thống trị của đế quốc,thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với phát triển của xu thế thời đại.

d. Tất cả các đáp án trên

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 2 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 2 năm 2017

1. Những nhiệm vụ của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

c. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư đã được C. Mác phát triển và trình bày một cách có hệ thống trong tác phẩm nào?

a. Hệ Tư tưởng Đức

b. Lời nói đầu góp phần phê phán kinh tế chính trị.

c. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

d. Bộ Tư bản

Đáp án: d

3. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở? 

a. Trình độ công cụ lao động và con người lao động 

b. Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội. 

c. Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất. 

d. Cả ba đáp án trên

Đáp án: d

4. Câu nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Lịch sử nước ta

b. Đường  cách mệnh

c. Di chúc

d. Bản án chế độ thực dân pháp

Đáp án: c

5. Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội? 

a.  Do sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện “của dư” tương đối 

b.  Do sự chênh lệch về khả năng giữa các tập đoàn người 

c.  Do sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 

d.  Do sự phân hoá giữa giàu và nghèo trong xã hội 

 Đáp án: c. 

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 02 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 02 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. Những nhiệm vụ của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

c. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

d. Tất cả đáp án trên

Câu 2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư đã được C. Mác phát triển và trình bày một cách có hệ thống trong tác phẩm nào?

a. Hệ Tư tưởng Đức

b. Lời nói đầu góp phần phê phán kinh tế chính trị.

c. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

d. Bộ Tư bản

Câu 3. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở? 

a. Trình độ công cụ lao động và con người lao động 

b. Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội. 

c. Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất. 

d. Cả ba đáp án trên

Câu 4. Câu nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Lịch sử nước ta

b. Đường  cách mệnh

c. Di chúc

d. Bản án chế độ thực dân pháp

Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội? 

a.  Do sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện “của dư” tương đối 

b.  Do sự chênh lệch về khả năng giữa các tập đoàn người 

c.  Do sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 

d.  Do sự phân hoá giữa giàu và nghèo trong xã hội 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 1 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 1 năm 2017

 1.  Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời ngư­ời cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh

b. Lịch sử nước ta

c. Tức cảnh Pác Pó

d. Nhật ký trong tù

Đáp án: d

2.  Luận  điểm  sau  đây  thuộc  lập  trường  triết  học  nào:  "Cảm  giác  là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan". 

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng   

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan 

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan 

d. chủ nghĩa duy vật siêu hình

Đáp án: a

3. Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?

a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.

b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

c. Triển khai có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

4. Khi nói “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” thì bỏ qua các yếu tố nào?

a. Bỏ qua các yếu tố kinh tế gắn với chủ nghĩa tư bản

b. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

c. Bỏ qua các yếu tố chính trị và văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: b

5. Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội là: 

a. Lực lượng sản xuất 

b. Quan hệ sản xuất 

c. Chính trị, tư tưởng. 

d. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: b 

Trang 2 trong tổng số 11 trang

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn