Hội thi Olympic Mác - Lênin

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 01 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 01 năm 2017

Tải về bài dự thi.

Câu 1.  Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời ngư¬ời cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đường cách mệnh

b. Lịch sử nước ta

c. Tức cảnh Pác Pó

d. Nhật ký trong tù

Câu  2.  Luận  điểm  sau  đây  thuộc  lập  trường  triết  học  nào:  "Cảm  giác  là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan".

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng  

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

d. chủ nghĩa duy vật siêu hình

Câu  3. Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?

a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.

b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

c. Triển khai có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.

d. Tất cả đáp án trên

Câu  4. Khi nói “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” thì bỏ qua các yếu tố nào?

a. Bỏ qua các yếu tố kinh tế gắn với chủ nghĩa tư bản

b. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

c. Bỏ qua các yếu tố chính trị và văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản

d. Cả 3 đáp án trên

Câu  5. Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội là:

a. Lực lượng sản xuất

b. Quan hệ sản xuất

c. Chính trị, tư tưởng.

d. Cả 3 đáp án trên

 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

 Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

1.  Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:

          a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất

          b. Mở rộng phạm vi thống trị của QHSX TBCN

          c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

          d. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Đáp án: c

2. Kinh tế thị trường có vai trò gì đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội?

  a. Nhân tố thúc đẩy.

  b. Động lực thúc đẩy.

  c. Hỗ trợ phát triển.

  d. Cơ sở kinh tế

             Đáp án:  a

3. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con người là:

a. Giải phóng tầng lớp trí thức

b. Giải phóng giai cấp công nhân

c. Giải phóng quần chúng lao động

d. Giải phóng giai cấp nông dân

Đáp án:  c

4. Những nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn được quy định tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

b. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

c. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d 

5. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải. 

a.  Chủ  động  xây  dựng  quan  hệ  sản  xuất  trước,  sau  đó  xây  dựng  lực lượng sản xuất phù  hợp. 

b. Chủ động xây dựng lực lượng sản xuất trước, sau đó xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 

c. Kết hợp đồng thời xây dựng lực lượng sản xuất với xác lập quan hệ sản xuất phù hợp.

Đáp án: c 

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

Tải về bài dự thi.

Câu 1.  Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:

          a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất

          b. Mở rộng phạm vi thống trị của QHSX TBCN

          c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

          d. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Câu 2. Kinh tế thị trường có vai trò gì đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội?

  a. Nhân tố thúc đẩy.

  b. Động lực thúc đẩy.

  c. Hỗ trợ phát triển.

  d. Cơ sở kinh tế

Câu 3. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con người là:

a. Giải phóng tầng lớp trí thức

          b. Giải phóng giai cấp công nhân

          c. Giải phóng quần chúng lao động

          d. Giải phóng giai cấp nông dân

Câu 4. Những nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn được quy định tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

b. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

c. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

d. Tất cả đáp án trên

 

Câu 5. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải. 

a.  Chủ  động  xây  dựng  quan  hệ  sản  xuất  trước,  sau  đó  xây  dựng  lực lượng sản xuất phù  hợp. 

b. Chủ động xây dựng lực lượng sản xuất trước, sau đó xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 

c. Kết hợp đồng thời xây dựng lực lượng sản xuất với xác lập quan hệ sản xuất phù hợp.

 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Câu 1.  Thời đại đồ đồng tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội:

a.     Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thuỷ

b.     Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến

c.      Hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ

d.     Hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa

Đáp án: c

Câu 2. Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

a.     Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

b.     Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.      Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.     Quy luật đấu tranh giai cấp

Đáp án: a

Câu 3: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:

a. Ngày 26/3

b. Ngày 9/1

c. Ngày 15/5

d. Ngày 15/10

Đáp án: d

Câu 4. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:

a.     Phát triển lực lượng sản xuất đạt trình độ tiên tiến để tạo cơ sở cho việc xây dựng quan hệ sản xuất mới.

b.     Chủ động xây dựng quan hệ sản xuất mới để tạo cơ sở thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

c.      Kết hợp đồng thời phát triển lực lượng sản xuất với từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp.

d.     Củng cố xây dựng kiến trúc thượng tầng mới cho phù hợp với cơ sở hạ tầng

 Đáp án: c

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi "Bản yêu sách của nhân dân An Nam" tới hội nghị hòa bình Vecxây vào ngày, tháng, năm nào?

a. 18-6-1919

b. 16-8-1919

c. 8-6-1919

d, 08-6-1919

Đáp án: a

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 11 năm 2016

Tải về bài dự thi

Câu 1.  Thời đại đồ đồng tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội:

a.     Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản nguyên thuỷ

b.     Hình thái kinh tế – xã hội phong kiến

c.      Hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ

d.     Hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa

Câu 2. Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

a.     Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

b.     Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.      Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.     Quy luật đấu tranh giai cấp

 Câu 3: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:

a. Ngày 26/3

b. Ngày 9/1

c. Ngày 15/5

d. Ngày 15/10

Câu 4. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:

a.     Phát triển lực lượng sản xuất đạt trình độ tiên tiến để tạo cơ sở cho việc xây dựng quan hệ sản xuất mới.

b.     Chủ động xây dựng quan hệ sản xuất mới để tạo cơ sở thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

c.      Kết hợp đồng thời phát triển lực lượng sản xuất với từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp.

d.     Củng cố xây dựng kiến trúc thượng tầng mới cho phù hợp với cơ sở hạ tầng

 Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi "Bản yêu sách của nhân dân An Nam" tới hội nghị hòa bình Vecxây vào ngày, tháng, năm nào?

a. 18-6-1919

b. 16-8-1919

c. 8-6-1919

d. 08-6-1919

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 10

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 10

Câu 1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào ?

a. Đại hội VI

b. Đại hội VII

c. Đại hội VIII

d. Đại hội IX

Đáp án: b

Câu 2. Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam quy định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia, Đại học khu vực là:

a. 05 năm 01 lần

b. 05 năm 02 lần

c. 01 năm 01 lần

d. 03 năm 01 lần.

Đáp án: a

Câu 3. "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Câu nói này được Bác Hồ nói vào thời điểm nào?

a. Trong thư gửi học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường 1946

b. Trong thư gửi cho thanh thiếu nhi nhân ngày tết độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam tháng 1/1946.

c. Trong thư gửi thanh niên nhân tết độc lập đầu tiên của nước Việt Nam tháng 1/1946.

d.  Thư của Bác Hồ gửi các bạn thanh niên vào ngày 17/8/1947

Đáp án: b

Câu 4. Núi Các Mác, suối V. I. Lênin  là những ngọn núi, con suối đư­ợc Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào?

a. Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

b. Huyện Na Rì, tỉnh Bắc cạn

c. Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

d. Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đáp án: d

Câu 5. Câu nói sau đây của C.Mác là trong tác phẩm nào: "Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên".

a. Tư bản

b. Lời nói đầu góp phần phê phán kinh tế chính trị.

c. Hệ tư tưởng Đức

d. Tuyên ngôn Đảng cộng sản

Đáp án: a

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 10

 Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 10

Đọc thêm...

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 9

 Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 9

Đọc thêm...

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 9

 Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 9

Đọc thêm...
Trang 3 trong tổng số 11 trang

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn