Hội thi Olympic Mác - Lênin

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc?

a. Lập trường dân chủ tư sản.

b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.

c. Lập trường giai cấp công nhân.

d. Lập trường yêu nước.

Câu 2: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động phát triển của xã hội ?

a.  Quy  luật về sự phù hợp  của  quan hệ  sản  xuất với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất.

b.  Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.  Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.  Quy luật đấu tranh giai cấp

Câu 3: Chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì ?

a.  Giai cấp

b. Xã hội

c.  Trấn áp

d.  cả a và b

Câu 4: Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu thanh niên vào Đoàn phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất:

a. 01 tháng

b. 03 tháng

c. 05 tháng liên tục        

c. 06 tháng liên tục

Câu 5. Theo chủ nghĩa Mác - lênin phép biên chứng duy vật được cấu thành bởi ?

a. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

b. 3 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

c. 2 nguyên lý, 2 quy luật, 6 cặp phạm trù.

d. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 4 cặp phạm trù.

 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

1. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào? 


 a. Đường cách mệnh.


 b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.


 c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm.


 d. Phát động chống nạn thất học.

Đáp án: C

2. Đối diện với nguy cơ, thách thức trong tinh hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì? 

a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế


b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.


c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn.


d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.
Đáp án: A
3. Để trờ thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất nào?
a. 2 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
b. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
c. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất tốt
d. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
 Đáp án: b

4. Ba thứ giặc nội xâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a.
Tay sai, bù nhìn, bọn ăn bám. 
b. Bè phái, a dua, nịnh hót.
c. Tham ô, lãng phí, quan liêu. 
d. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
 Đáp án: C

5. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a. Quy luật phủ định của phủ định 
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại; 
c. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; 
d. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 
 Đáp án: D

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

 a. Đường cách mệnh.

 b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm.

 d. Phát động chống nạn thất học.

Câu 2. Đối diện với nguy cơ, thách thức trong tinh hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì?

a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế

b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.

c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn.

d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.

Câu 3. Để trờ thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất nào?

a. 2 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

b. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

c. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất tốt

d. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

Câu 4. Ba thứ giặc nội xâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a. Tay sai, bù nhìn, bọn ăn bám.

b. Bè phái, a dua, nịnh hót.

c. Tham ô, lãng phí, quan liêu.

d. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Câu 5. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?

a. Quy luật phủ định của phủ định

b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

c. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;

d. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

   1. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?


    a. Đường cách mệnh.


    b. Tuyên ngôn độc lập.


    c. Di chúc.


    d.  Lời khai mạc ĐH Đảng lần thứ III.


Đáp án C

2.  Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc? 
          a. Lập trường dân chủ tư sản.
          b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.
          c. Lập trường giai cấp công nhân.
          d. Lập trường yêu nước.

Đáp án: C

3. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất? 
 a. Độ 
 b. Nhảy vọt 
 c. Điểm nút 
 d. Tất cả đều sai 

Đáp án: B

4. Tính nhất nguyên chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.

a. Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị  một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập

b. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam.

c. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

d. Tất  cả các đáp án trên

Đáp án d

5.  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

a. Giai cấp công nhân 

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính vô sản

d. Xã hội chủ nghĩa

Đáp án: b

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?

a. Đường cách mệnh.

b. Tuyên ngôn độc lập.

c. Di chúc.

d.  Lời khai mạc ĐH Đảng lần thứ III.

Câu  2.  Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc?

a. Lập trường dân chủ tư sản.

b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.

c. Lập trường giai cấp công nhân.

d. Lập trường yêu nước.

Câu 3. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

a. Độ

b. Nhảy vọt

c. Điểm nút

d. Tất cả đều sai

Câu 4. Tính nhất nguyên chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.

a. Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị  một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập

b. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam.

c. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

d. Tất  cả các đáp án trên

Câu 5.  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

a. Giai cấp công nhân

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính vô sản

d. Xã hội chủ nghĩa

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

1. Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì?

a.  Sự thay đổi về hệ tư tưởng nói riêng và toàn bộ đời sống tinh thần xã 

hội nói chung. 

b.  Sự thay đổi về toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội nói chung 

c.  Sự thay đổi chính quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị phản động 

sang tay giai cấp cách mạng. 

d.  Sự  thay  đổi  đời  sống  vật  chất  và  đời  sống  tinh  thần  của  xã  hội  nói  chung. 

Đáp án : c. 

2. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Đáp án: b

3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được quy định trong Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam?

          a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xay dựng nhà trường vững mạnh.

          b.  Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

          c. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

d. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: d

4. Mục đích trực tiếp của nền sản xuất Tư bản chủ nghĩa là gì?

a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất.

b. Mở rộng phạm vi thống trị của Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa

c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

d.Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Đáp án: c

5. Bản chất của con người được quyết định bởi: 

a.  Các mối quan hệ xã hội 

b.  Nỗ lực của mỗi cá nhân 

c.  Giáo dục của gia đình và nhà trường 

d.  Hoàn cảnh xã hội 

Đáp án: a. 

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì?

          a.  Sự thay đổi về hệ tư tưởng nói riêng và toàn bộ đời sống tinh thần xã  hội nói chung. 

          b.  Sự thay đổi về toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội nói chung 

          c.  Sự thay đổi chính quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị phản động sang tay giai cấp cách mạng. 

          d. Sự  thay  đổi  đời  sống  vật  chất  và  đời  sống  tinh  thần  của  xã  hội  nói chung

Câu 2. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được quy định trong Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam?

          a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xay dựng nhà trường vững mạnh.

          b.  Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

          c. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

d. Tất cả các đáp án trên

 

Câu 4. Mục đích trực tiếp của nền sản xuất Tư bản chủ nghĩa là gì?

a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất.

b. Mở rộng phạm vi thống trị của Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa

c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

d. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản


Câu 5. Bản chất của con người được quyết định bởi: 

a.  Các mối quan hệ xã hội 

b.  Nỗ lực của mỗi cá nhân 

c.  Giáo dục của gia đình và nhà trường 

d.  Hoàn cảnh xã hội 

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

1. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?

a. Tháng 8/1945

b. Tháng 9/1945

c. Tháng 12/1946

d. Tháng 5/1954

Đáp án: a

2. Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

Đáp án: a

3. Trong 3 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào sau đây giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác? 

a.  Tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác 

b.  Khác nhau về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất xã hội 

c.  Khác nhau về vai trò trong tổ chức lao động xã hội 

d.  Khác nhau về địa vị trong hệ thống tổ chức xã hội 

 Đáp án: b. 

4. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của HCM hình thành trên cơ sở nào?

a. Từ truyền thống  yêu nước,nhân ái ,tinh thần cố kết cộng đồng dân tộcVN.

b. Từ quan điểm của Chủ nghĩa Mac Lenin về cách mạng giải phóng dân tộc,về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

c. Từ tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước,phong trào cách mạng VN và thế giới.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

5. Những giải pháp cơ bản của phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập?

a.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên; phối hợp xây dựng các quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tham gia xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

b. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật.

c. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên được đề cử nhận các giải thưởng: Tôn vinh thủ khoa, Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn; tổ chức và mở rộng các quỹ khuyến học, khuyến tài;Phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Đảm nhận và tổ chức thực hiện xây dựng các nhà bán trú dân nuôi. Hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu: 1. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?

       a. Tháng 8/1945

       b. Tháng 9/1945

       c. Tháng 12/1946

       d. Tháng 5/1954

Câu: 2. Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

          a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

          b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

          c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

          d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

Câu: 3. Trong 3 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào sau đây giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác? 

          a.  Tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác 

          b.  Khác nhau về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất xã hội 

          c.  Khác nhau về vai trò trong tổ chức lao động xã hội 

          d.  Khác nhau về địa vị trong hệ thống tổ chức xã hội 

Câu: 4. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của HCM hình thành trên cơ sở nào?

     a. Từ truyền thống  yêu nước,nhân ái ,tinh thần cố kết cộng đồng dân tộcVN.

     b. Từ quan điểm của Chủ nghĩa Mac Lenin về cách mạng giải phóng dân tộc,về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

     c. Từ tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước,phong trào cách mạng VN và thế giới.

     d. Tất cả đáp án trên

Câu: 5. Những giải pháp cơ bản của phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập?

a.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên; phối hợp xây dựng các quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tham gia xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

b. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật.

c. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên được đề cử nhận các giải thưởng: Tôn vinh thủ khoa, Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn; tổ chức và mở rộng các quỹ khuyến học, khuyến tài;Phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Đảm nhận và tổ chức thực hiện xây dựng các nhà bán trú dân nuôi. Hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

d. Tất cả đáp án trên

Trang 1 trong tổng số 11 trang

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết