Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Email In PDF.

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc?

a. Lập trường dân chủ tư sản.

b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.

c. Lập trường giai cấp công nhân.

d. Lập trường yêu nước.

Câu 2: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động phát triển của xã hội ?

a.  Quy  luật về sự phù hợp  của  quan hệ  sản  xuất với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất.

b.  Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.  Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.  Quy luật đấu tranh giai cấp

Câu 3: Chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì ?

a.  Giai cấp

b. Xã hội

c.  Trấn áp

d.  cả a và b

Câu 4: Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu thanh niên vào Đoàn phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất:

a. 01 tháng

b. 03 tháng

c. 05 tháng liên tục        

c. 06 tháng liên tục

Câu 5. Theo chủ nghĩa Mác - lênin phép biên chứng duy vật được cấu thành bởi ?

a. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

b. 3 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

c. 2 nguyên lý, 2 quy luật, 6 cặp phạm trù.

d. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 4 cặp phạm trù.


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết