Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

1. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào? 


 a. Đường cách mệnh.


 b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.


 c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm.


 d. Phát động chống nạn thất học.

Đáp án: C

2. Đối diện với nguy cơ, thách thức trong tinh hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì? 

a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế


b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.


c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn.


d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.
Đáp án: A
3. Để trờ thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất nào?
a. 2 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
b. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
c. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất tốt
d. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
 Đáp án: b

4. Ba thứ giặc nội xâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a.
Tay sai, bù nhìn, bọn ăn bám. 
b. Bè phái, a dua, nịnh hót.
c. Tham ô, lãng phí, quan liêu. 
d. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
 Đáp án: C

5. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a. Quy luật phủ định của phủ định 
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại; 
c. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; 
d. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 
 Đáp án: D


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết