Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Email In PDF.

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?

a. Đường cách mệnh.

b. Tuyên ngôn độc lập.

c. Di chúc.

d.  Lời khai mạc ĐH Đảng lần thứ III.

Câu  2.  Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc?

a. Lập trường dân chủ tư sản.

b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.

c. Lập trường giai cấp công nhân.

d. Lập trường yêu nước.

Câu 3. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

a. Độ

b. Nhảy vọt

c. Điểm nút

d. Tất cả đều sai

Câu 4. Tính nhất nguyên chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.

a. Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị  một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập

b. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam.

c. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

d. Tất  cả các đáp án trên

Câu 5.  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

a. Giai cấp công nhân

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính vô sản

d. Xã hội chủ nghĩa


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết