Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 7 năm 2017

1. Đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội là gì?

a.  Sự thay đổi về hệ tư tưởng nói riêng và toàn bộ đời sống tinh thần xã 

hội nói chung. 

b.  Sự thay đổi về toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội nói chung 

c.  Sự thay đổi chính quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị phản động 

sang tay giai cấp cách mạng. 

d.  Sự  thay  đổi  đời  sống  vật  chất  và  đời  sống  tinh  thần  của  xã  hội  nói  chung. 

Đáp án : c. 

2. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Đáp án: b

3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được quy định trong Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam?

          a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xay dựng nhà trường vững mạnh.

          b.  Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

          c. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

d. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: d

4. Mục đích trực tiếp của nền sản xuất Tư bản chủ nghĩa là gì?

a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất.

b. Mở rộng phạm vi thống trị của Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa

c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

d.Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Đáp án: c

5. Bản chất của con người được quyết định bởi: 

a.  Các mối quan hệ xã hội 

b.  Nỗ lực của mỗi cá nhân 

c.  Giáo dục của gia đình và nhà trường 

d.  Hoàn cảnh xã hội 

Đáp án: a. 


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết