Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 6 năm 2017

1. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?

a. Tháng 8/1945

b. Tháng 9/1945

c. Tháng 12/1946

d. Tháng 5/1954

Đáp án: a

2. Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

Đáp án: a

3. Trong 3 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào sau đây giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác? 

a.  Tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác 

b.  Khác nhau về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất xã hội 

c.  Khác nhau về vai trò trong tổ chức lao động xã hội 

d.  Khác nhau về địa vị trong hệ thống tổ chức xã hội 

 Đáp án: b. 

4. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của HCM hình thành trên cơ sở nào?

a. Từ truyền thống  yêu nước,nhân ái ,tinh thần cố kết cộng đồng dân tộcVN.

b. Từ quan điểm của Chủ nghĩa Mac Lenin về cách mạng giải phóng dân tộc,về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

c. Từ tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước,phong trào cách mạng VN và thế giới.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

5. Những giải pháp cơ bản của phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập?

a.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên; phối hợp xây dựng các quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; tham gia xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

b. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật.

c. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên được đề cử nhận các giải thưởng: Tôn vinh thủ khoa, Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn; tổ chức và mở rộng các quỹ khuyến học, khuyến tài;Phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập. Đảm nhận và tổ chức thực hiện xây dựng các nhà bán trú dân nuôi. Hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết