Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/tuoitreh/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 2 năm 2017

Email In PDF.

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 2 năm 2017

1. Những nhiệm vụ của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

c. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên; tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

d. Tất cả đáp án trên

Đáp án: d

2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư đã được C. Mác phát triển và trình bày một cách có hệ thống trong tác phẩm nào?

a. Hệ Tư tưởng Đức

b. Lời nói đầu góp phần phê phán kinh tế chính trị.

c. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

d. Bộ Tư bản

Đáp án: d

3. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở? 

a. Trình độ công cụ lao động và con người lao động 

b. Trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội. 

c. Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất. 

d. Cả ba đáp án trên

Đáp án: d

4. Câu nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Lịch sử nước ta

b. Đường  cách mệnh

c. Di chúc

d. Bản án chế độ thực dân pháp

Đáp án: c

5. Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội? 

a.  Do sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện “của dư” tương đối 

b.  Do sự chênh lệch về khả năng giữa các tập đoàn người 

c.  Do sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 

d.  Do sự phân hoá giữa giàu và nghèo trong xã hội 

 Đáp án: c. 


Newer news items:
Older news items:

 

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết

 


fetishtube.cc youporn.red uporn