Hội thi Olympic Mác - Lênin

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị Tháng 12 năm 2016

Tải về bài dự thi.

Câu 1.  Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:

          a. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất

          b. Mở rộng phạm vi thống trị của QHSX TBCN

          c. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư

          d. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

Câu 2. Kinh tế thị trường có vai trò gì đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội?

  a. Nhân tố thúc đẩy.

  b. Động lực thúc đẩy.

  c. Hỗ trợ phát triển.

  d. Cơ sở kinh tế

Câu 3. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con người là:

a. Giải phóng tầng lớp trí thức

          b. Giải phóng giai cấp công nhân

          c. Giải phóng quần chúng lao động

          d. Giải phóng giai cấp nông dân

Câu 4. Những nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn được quy định tại Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

a. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

b. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

c. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

d. Tất cả đáp án trên

 

Câu 5. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải. 

a.  Chủ  động  xây  dựng  quan  hệ  sản  xuất  trước,  sau  đó  xây  dựng  lực lượng sản xuất phù  hợp. 

b. Chủ động xây dựng lực lượng sản xuất trước, sau đó xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 

c. Kết hợp đồng thời xây dựng lực lượng sản xuất với xác lập quan hệ sản xuất phù hợp.

 

 

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 10 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1: Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc?

a. Lập trường dân chủ tư sản.

b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.

c. Lập trường giai cấp công nhân.

d. Lập trường yêu nước.

Câu 2: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động phát triển của xã hội ?

a.  Quy  luật về sự phù hợp  của  quan hệ  sản  xuất với trình độ phát triển

của lực lượng sản xuất.

b.  Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

c.  Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

d.  Quy luật đấu tranh giai cấp

Câu 3: Chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì ?

a.  Giai cấp

b. Xã hội

c.  Trấn áp

d.  cả a và b

Câu 4: Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu thanh niên vào Đoàn phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất:

a. 01 tháng

b. 03 tháng

c. 05 tháng liên tục        

c. 06 tháng liên tục

Câu 5. Theo chủ nghĩa Mác - lênin phép biên chứng duy vật được cấu thành bởi ?

a. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

b. 3 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù

c. 2 nguyên lý, 2 quy luật, 6 cặp phạm trù.

d. 2 nguyên lý, 3 quy luật, 4 cặp phạm trù.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 15:54 )

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

1. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào? 


 a. Đường cách mệnh.


 b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.


 c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm.


 d. Phát động chống nạn thất học.

Đáp án: C

2. Đối diện với nguy cơ, thách thức trong tinh hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì? 

a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế


b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.


c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn.


d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.
Đáp án: A
3. Để trờ thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất nào?
a. 2 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
b. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
c. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất tốt
d. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
 Đáp án: b

4. Ba thứ giặc nội xâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a.
Tay sai, bù nhìn, bọn ăn bám. 
b. Bè phái, a dua, nịnh hót.
c. Tham ô, lãng phí, quan liêu. 
d. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
 Đáp án: C

5. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a. Quy luật phủ định của phủ định 
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại; 
c. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; 
d. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 
 Đáp án: D

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

Đáp án bài dự thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 8 năm 2017

   1. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?


    a. Đường cách mệnh.


    b. Tuyên ngôn độc lập.


    c. Di chúc.


    d.  Lời khai mạc ĐH Đảng lần thứ III.


Đáp án C

2.  Theo Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức mới cần phải dựa trên những nguyên tắc? 
          a. Lập trường dân chủ tư sản.
          b. Lập trường dân tộc chủ nghĩa.
          c. Lập trường giai cấp công nhân.
          d. Lập trường yêu nước.

Đáp án: C

3. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất? 
 a. Độ 
 b. Nhảy vọt 
 c. Điểm nút 
 d. Tất cả đều sai 

Đáp án: B

4. Tính nhất nguyên chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.

a. Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị  một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các Đảng chính trị đối lập

b. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Việt Nam.

c. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

d. Tất  cả các đáp án trên

Đáp án d

5.  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

a. Giai cấp công nhân 

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính vô sản

d. Xã hội chủ nghĩa

Đáp án: b

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Bộ đề thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị tháng 9 năm 2017

Tải về bài dự thi

Câu 1. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến…nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

 a. Đường cách mệnh.

 b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 c. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm.

 d. Phát động chống nạn thất học.

Câu 2. Đối diện với nguy cơ, thách thức trong tinh hình mới, Đoàn viên thanh niên phải làm gì?

a. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế

b. Phát huy tinh thần tự học, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.

c. Phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn.

d. Nâng cao bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tận dụng thời cơ khắc phục khó khăn, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức, quá trình hội nhập quốc tế.

Câu 3. Để trờ thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH, thanh niên cần xây dựng các nhóm phẩm chất nào?

a. 2 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

b. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

c. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất tốt

d. 3 nhóm: có trình độ chuyên môn cao, Có đạo đức và lối sống trong sáng; có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng

Câu 4. Ba thứ giặc nội xâm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

a. Tay sai, bù nhìn, bọn ăn bám.

b. Bè phái, a dua, nịnh hót.

c. Tham ô, lãng phí, quan liêu.

d. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Câu 5. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?

a. Quy luật phủ định của phủ định

b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

c. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;

d. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

Trang 1 trong tổng số 19 trang

Bài hát thanh niên

Video

 

Văn bản mới nhất

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Đặng Hùng
Telephone number of Đặng Hùng 0986.416.636
Ban Tuyên giáo
Telephone number of Ban Tuyên giáo 03203.894857

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết