Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023
Trang chủLý luận trẻ

Lý luận trẻ

Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các...

Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc;...

Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch

Vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực...

Một vài suy nghĩ về tiếp tục hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay là...

Phát huy nguồn lực con người trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

(TG) - Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ta trong...

Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở...

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, đã có không ít quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng,...

Không thể xuyên tạc và phủ nhận chủ trương hòa hợp dân tộc

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm và hành trình cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), xây dựng,...

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin về phát huy vai trò động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Việc kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có di sản tư tưởng...

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam

Một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là...

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

(TG) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức,...

CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

XEM NHIỀU